Центр права

Положення про Центр права Рівненської обласної громадської організації «Комітет виборців України»

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Центр права Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців України” є структурним підрозділом Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців України” (далі – організація).


1.2. Центр права в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про громадські об’єднання”, іншими актами чинного законодавства, Статутом Рівненської обласної громадської організації „Комітет виборців України”, цим Положенням (далі – положення) та рішеннями правління організації.


1.3. Місцезнаходженням Центру права є м. Рівне.


1.4. Центр права має своє відділення у м. Сарни і може мати свої відділення в інших населених пунктах.


1.5. Центр права не має статусу юридичної особи.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ ПРАВА


2.1. Метою діяльності Центру права є захист прав людини, поширення правових знань та підвищення правової культури населення, сприяння дотриманню принципів верховенства права, законності та гласності органами влади і місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, юридичними особами публічного права у взаємовідносинах з кожною людиною, та впровадження відповідних громадських ініціатив.


2.2. Основними завданнями Центру права є:


- виявлення недоліків та інших проблем правового регулювання та / або правозастосування, які стосуються питань реалізації і захисту прав людини, здійснення аналізу їх причин та передумов появи;


- розробка пропозицій і рекомендацій, спрямованих на усунення виявлених недоліків та інших проблем правового регулювання та / або правозастосування, що створюють перешкоди чи незручності людині в реалізації і захисті своїх прав;


- проведення заходів, направлених на лобіювання запровадження в практику правозастосування розроблених організацією пропозицій і рекомендацій;


- реалізація проектів та програм, спрямованих на захист прав та інтересів людини, підтримку громадських ініціатив та об’єднань, підвищення їх правової освіти та культури, сприяння розвитку правової та демократичної держави;


- правове забезпечення діяльності організації, підготовки проектів договорів та інших правочинів, проведення їх правового аналізу;


- представлення та захист інтересів організації в судах та органах влади;


- впровадження інших завдань та ініціатив відповідно до мети діяльності організації у правовій сфері.

 

3. ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПРАВА


3.1 Діяльність Центру права ґрунтується на принципах:


- верховенства права;


- законності;


- поваги до прав і свобод людини;


- конфіденційності;


- відкритості інформації про діяльність;


- демократизму;


- гуманізму та соціальної справедливості.


3.2. Не вважається порушенням принципу конфіденційності, зазначеного в п. 3.1. цього положення, оприлюднення в засобах масової інформації або поширення в інший спосіб інформації про імена осіб, випадки порушення і приклади успішного захисту їх прав, якщо такі особи в усній або письмовій формі висловили згоду на отримання безоплатної правової допомоги в Центрі права відповідно до Правил надання правової допомоги в Центрі права РОГО КВУ.

 

4. ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ ПРАВА


4.1. Формами діяльності Центру права, які забезпечують виконання його завдань, є:


- надання правової допомоги громадянам України, іноземцям і особам без громадянства (далі – клієнти), а також громадським об’єднанням відповідно до мети та завдань діяльності організації та Центру права;


- здійснення обліку й аналізу недоліків та інших проблем правового регулювання та / або правозастосування, які стосуються питань реалізації і захисту прав людини, їх причин та передумов появи;


- організація і проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, шляхом підготовки і поширення інформаційних, аналітичних і консультаційних матеріалів через засоби масової інформації, інтернет, соціальні мережі, розповсюдження правопросвітницької і правороз’яснювальної літератури, інших матеріалів у громадських та інших публічних місцях;


- підготовка та проведення кампаній громадського моніторингу;


- ініціювання та забезпечення супроводу пріоритетних (в т.ч. стратегічних) судових процесів;


- здійснення антикорупційної, антидискримінаційної та інших видів громадських експертиз;


- організація і проведення круглих столів, конференцій, форумів, семінарів, тренінгів, опитувань, зустрічей і переговорів, громадських правових шкіл, конкурсів тощо;


- проведення аналізу проектів нормативно-правових та інших актів, напрацювання пропозицій щодо їх вдосконалення, в т.ч. й розроблення законопроектів;


- представництво інтересів громадськості в судах, органах державної влади і місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях, громадських об’єднаннях тощо;


- проведення мирних зібрань (зборів, мітингів, походів, демонстрацій, процесій, фестивалів, пікетів, смартмобів та флешмобів тощо);


- налагодження та здійснення співпраці з міжнародними організаціями, органами державної влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами, громадськими об’єднаннями, фахівцями, волонтерами, іншими зацікавленими особами;


- здійснення іншої діяльності, яка відповідає меті і завданням Центру, та не заборонена законом.


4.2. У Центрі права правова допомога надається на безоплатній основі згідно з Правилами надання правової допомоги, які затверджуються рішенням правління організації.

 

5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ ПРАВА


5.1. Центр права очолює керівник правових програм, який призначається і звільняється з посади розпорядженням директора організації.


5.2. Керівник правових програм виконує свої обов’язки на оплачуваних або за згодою на громадських засадах.


5.3. Керівник правових програм підпорядкований і підзвітний директору організації.


5.4. Керівник правових програм керується у своїй діяльності нормативно-правовими актами, Статутом організації, рішеннями загальних зборів, правління, розпорядженнями директора, а також цим положенням.


5.5. Керівник правових програм:


- пропонує структуру Центру права, обов’язки працівників та залучених до його діяльності фахівців, які погоджуються директором;


- за погодженням із директором організації встановлює форми обліку інформації про діяльність Центру права, порядок їх ведення і терміни внесення відомостей до них;


- на основі загальної програми роботи з волонтерами в організації визначає напрямки залучення волонтерів до виконання конкретних завдань Центру права та розподіляє між ними обов’язки;


- організовує роботу Центру права, формує плани його роботи та контролює їх виконання юристами, залученими фахівцями і волонтерами;


- проводить підбір необхідних фахівців для забезпечення роботи Центру права, рекомендує директору призначення їх на посади або укладення з ними угод про співпрацю;


- координує роботу працівників Центру права, залучених до його діяльності фахівців і волонтерів;


- здійснює контроль за якісним, повним та своєчасним виконанням обов’язків працівниками Центру права, залученими до його діяльності фахівцями і волонтерами;


- проводить прийом громадян та здійснює надання їм правової допомоги нарівні з іншими юристами Центру права та залученими до його діяльності фахівцями;


- надає інтерв’ю та коментарі представникам засобів масової інформації лише в питаннях, які стосуються діяльності Центру права, захисту прав людини та реалізації пов’язаних із цим громадських ініціатив;


- готує пропозиції щодо розвитку правового напрямку роботи організації, формує ідеї конкретних просвітницьких та правозахисних кампаній;


- представляє Центр права та організацію у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями, а також у міжнародних зв’язках у питаннях, які стосуються діяльності Центру права, захисту прав людини та реалізації пов’язаних із цим громадських ініціатив;


- виконує інші обов’язки, передбачені цим положенням.

 

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ ПРАВА ТА ЗАЛУЧЕНИХ ДО ЙОГО РОБОТИ ФАХІВЦІВ


6.1. Працівники Центру права, залучені до його діяльності фахівці, волонтери, студенти-практиканти в питаннях своєї діяльності в межах Центру права підпорядковані та підзвітні керівнику правових програм.


6.2. Працівники Центру права та залучені до його діяльності фахівці мають право:


- вимагати в клієнтів документи, які підтверджують їх право на отримання послуг;


- відмовити в наданні послуг Центру права клієнтам у визначених Правилами надання правової допомоги випадках;


- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;


- одержувати інформацію про діяльність Центру права та про здійснювані ним заходи;


- вносити пропозиції щодо покращення роботи Центру права;


- брати участь у розробці проектів і програм діяльності організації та Центру права;


- здійснювати інші права відповідно до законодавства, Статуту організації та інших внутрішніх нормативних документів і правил.


6.3. Працівники Центру права, залучені до його діяльності фахівці і волонтери зобов’язані:


- своєчасно, у повному обсязі та сумлінно виконувати свої обов’язки та надані керівником правових програм та директором організації доручення;


- зберігати високу культуру спілкування, тактовність, толерантність та інші високоморальні та ділові якості;


- дотримуватися Конституції України, законодавства, Статуту організації та цього Положення;


- не допускати порушень прав і свобод клієнтів Центру права;


- надавати клієнтам правову допомогу та інформацію про діяльність Центру права;


- реєструвати звернення та надані послуги, а також вести облік іншої інформації про діяльність Центру права відповідно до цього положення та встановлених керівником правових програм і погоджених директором організації форм і правил;


- не розголошувати інформацію про громадян, що стала відома під час надання послуг Центру права, за виключенням випадків надання згоди на таке розголошення самими клієнтами;


- дотримуватися принципів роботи Центру права;


- звітувати про роботу відповідно до правил, встановлених керівником правових програм за погодженням з директором організації;


- виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством, Статутом організації, цим положенням, посадовими інструкціями та договорами.


6.4. Права волонтерів, які залучаються до діяльності Центру, регулюються окремим документом, яким визначено загальний перелік прав волонтерів, котрі долучаються до діяльності організації.


6.5. Особи, які проходять виробничу практику, пов’язану з навчанням у вищих навчальних закладах, або стажуванням у Центрі права, володіють тими ж правами та обов’язками, що й працівники Центру права.

 

7. ПОРЯДОК РОБОТИ ЦЕНТРУ ПРАВА З ВИЯВЛЕНИМИ НЕДОЛІКАМИ ТА ІНШИМИ ПРОБЛЕМАМИ


7.1. Системність роботи Центру права в напрямку усунення виявлених недоліків та інших проблем правового регулювання та / або правозастосування (далі – проблеми), які стосуються питань реалізації і захисту прав людини, забезпечується:


- застосуванням в організації та Центрі права системи обліку звернень громадян, наданих їм відповідей і правової допомоги;


- безпосереднім наданням клієнтам безоплатної правової допомоги;


- веденням у Центрі права системи обліку виявлених проблем, а також системи обліку пріоритетних (в т.ч. стратегічних) судових справ, які супроводжуються юристами організації відповідно до Правил надання правової допомоги;


- використанням при плануванні організацією своєї діяльності чи здійсненні розробки рекомендацій і пропозицій інформації про проблеми, отриманої в процесі надання клієнтам правової допомоги.


7.2. У випадку виявлення проблем, які стосуються питань реалізації і захисту прав людини, юрист або залучений до діяльності Центру права фахівець діє в такій послідовності:


7.2.1. Невідкладно, але не пізніше, ніж на наступний день після виявлення, реєструє інформацію про виявлені проблеми в окремому Журналі обліку, коротко описуючи:


- ім’я та контакти особи, яка звернулася за допомогою, чи повідомила про ситуацію;


- обставини, за яких особі стало відомо про проблеми;


- суть виявленої проблеми / проблем;


- причини та умови, які сприяють появі та / або існуванню проблем (якщо відомі);


- норми, які забезпечують правове регулювання у сфері, в якій виникла проблема;


- перелік і строки вчинення дій, які планує здійснити для вивчення проблеми та її причин;


- документи, які підтверджують існування проблем (за наявності).


7.2.2. Відразу після реєстрації виявлених проблем повідомляє про них керівника правових програм.


7.2.3. Впродовж семи робочих днів після виявлення проблем готує та направляє керівнику правових програм аналіз проблеми з описом її причин та пропозиції того, в який, на його думку, спосіб можна усунути існуючі проблеми, які перешкоджають значній кількості заінтересованих осіб у реалізації та / або захисті своїх прав людини.


7.2.4. Бере участь разом з керівником правових програм та керівником інформаційного відділу, юристами і залученими до діяльності Центру права фахівцями в плануванні заходів, спрямованих на усунення виявлених проблем.


7.3. Якщо наявної інформації про виявлені проблеми недостатньо для ідентифікації конкретних обставин як проблеми або її обсяг не дає можливості об’єктивно спланувати необхідні заходи, спрямовані на усунення виявленої проблеми, юрист або залучений до діяльності Центру права фахівець здійснює збір інформації, якої не вистачає. При необхідності для збору потрібної інформації від організації направляються запити до органів влади, місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб.


7.4. За результатами планування заходів, спрямованих на усунення виявлених проблем, керівник правових програм формує план. Такий план містить інформацію про:


- коротку назву кампанії, яку планується здійснити з метою усунення виявленої проблеми;


- суть (опис) виявленої проблеми / проблем, їх причин і обставин, які заважають її вирішенню;


- всіх зацікавлених осіб (осіб, яких стосується вказана проблема; осіб, які можуть посприяти вирішенню виявленої проблеми; осіб, які можуть перешкоджати усуненню виявленої проблеми);


- дату виявлення проблеми та ім’я юриста або залученого до діяльності Центру права фахівця, який її виявив;


- послідовний план дій, строки виконання, мету їх здійснення і відповідальних за виконання.


7.5. Проблема, яку організація бере в роботу з метою її усунення, визначається керівником правових програм за погодженням із директором організації.
 

Затверджено Рішенням Правління РОГО «Комітет виборців України» Протокол № 4 від «29» грудня 2015 р.

 

Правила надання правової допомоги у Центрі права РОГО КВУ

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ці Правила передбачають умови та особливості надання правової допомоги громадянам України, особам без громадянства, іноземцям (надалі – Клієнтам) юристами Центру права РОГО КВУ та його відділень (надалі – юристами Центру права).


1.2. Правова допомога юристами Центрів права не надається юридичним особам, крім випадків її надання громадським об’єднанням та благодійним організаціям щодо питань реалізації їхніх правових ініціатив.


1.3. Правова допомога членам КВУ (Комітету виборців України) надається відповідно до Статуту РОГО КВУ.


1.4. У цих Правилах наведені терміни використовуються в такому значенні:


справи з публічним інтересом – це справи, які пов’язані із захистом прав, свобод та законних інтересів громадян України, осіб без громадянства та іноземців від їх порушень/ обмежень з боку органів влади, місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб;


приватні справи, до яких є значний суспільний інтерес – це спори, які виникають між громадянами України, особами без громадянства, іноземцям – з одного боку, та між юридичними особами – з іншого, пов’язані із захистом Клієнтами своїй майнових і немайнових прав, до яких через порушення законодавства з боку органів влади, місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб є значний інтерес у суспільстві;


Фонд пріоритетних справ – це справи, які становлять значний суспільний інтерес і вирішення яких в органах державної влади та місцевого самоврядування на постійній основі супроводжують юристи Центру права.

 

2. ПОСЛУГИ ЮРИСТІВ ЦЕНТРУ ПРАВА ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО НИХ


2.1. Юристами Центру права Клієнтам надаються такі види правової допомоги:


- надання правової інформації, консультацій та роз’яснень;


- підготовка правових документів (складення заяв, клопотань, скарг, пропозицій, зауважень, позовів, заперечень проти позовів, письмових пояснень, заяв про апеляційне оскарження, апеляційних та касаційних скарг, заяв до Європейського Суду з прав людини тощо);


- представництво інтересів у судах, органах виконавчої влади або місцевого самоврядування, захист у кримінальному провадженні.


2.2. Перед початком надання правової допомоги в Центрі права юрист коротко роз’яснює Клієнту зміст цих Правил.


2.3. Для детального ознайомлення Клієнтів з правилами надання правової допомоги в Центрі права вони розміщуються на сайті організації та у вільному для доступу місці в приміщенні Центру права або перед ним.


2.4. Клієнту, який звернувся до юриста Центру права за отриманням правової допомоги, на його вимогу може бути надано роздрукований примірник цих Правил для ознайомлення.

 


3. ПЕРВИННА ДОПОМОГА


Надання правових консультацій


3.1. В Центрі права Клієнтам за їх усним або письмовим зверненням безоплатно надаються правова інформація, правові консультації та роз’яснення з будь-яких юридичних питань.


4. ВТОРИННА ДОПОМОГА


4.1. Будь-який Клієнт, який бажає отримати допомогу щодо підготовки правових документів, може усно або письмово, а у випадку бажання отримати допомогу щодо представництва інтересів – лише письмово, звернутися до керівника правових програм РОГО КВУ з відповідним проханням про надання такої допомоги юристами Центру права.


Письмової заява щодо отримання допомоги юристів Центру права повинна відповідати формі, погодженій з директором РОГО КВУ.


4.2. Підготовка правових документів


4.2.1. В Центрі права на безоплатній основі Клієнтам готуються правові документи у справах, якщо мають місце справи з публічним інтересом та приватні справи, до яких через порушення законодавства з боку органів влади, місцевого самоврядування, їх службових та посадових осіб є значний суспільний інтерес.


4.2.2. В приватних справах, до яких немає значного суспільного інтересу, на безоплатній основі в Центрі права Клієнтам готуються лише звернення громадян та запити на інформацію. Такі документи не готуються у справах, які стосуються здійснення Клієнтами підприємницької діяльності.


4.2.3. У приватних справах, до яких немає значного суспільного інтересу, в Центрі права на безоплатній основі Клієнтам можуть готуватися правові документи як виняток на підставі письмової заяви Клієнта, погодженої спільно керівником правових програм та директором РОГО КВУ.


4.3. Представництво інтересів


4.3.1. Представництво інтересів Клієнтів Центру права у судах, органах виконавчої влади або місцевого самоврядування здійснюється на безоплатній основі у справах з публічним інтересом та у приватних справах, до яких є значний суспільний інтерес.


Клієнтам у Центрі права зазвичай не надається допомога в кримінальному провадженні. У випадку існування обґрунтованого ризику чи виявлення грубих порушень посадовими особами органів влади прав людини, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, та неможливості отримання жертвами імовірних або наявних порушень правової допомоги в Центрах з надання безоплатної вторинної допомоги, створених відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» Клієнтам у Центрі права може, як виняток, надаватися правова допомога в кримінальному провадженні.


4.3.2. Юристами Центру права представництво інтересів Клієнтів не здійснюється у справах з публічним інтересом та у приватних справах, до яких є значний суспільний інтерес, якщо вони стосуються здійснення ними підприємницької діяльності або іншого отримання матеріальної вигоди, крім пільг і соціальної допомоги.


4.3.3. Представництво інтересів Клієнтів Центру права в судах, органах виконавчої влади або місцевого самоврядування, якщо мають місце приватні справи, до яких немає значного суспільного інтересу, може здійснюватись на безоплатній основі як виняток на підставі письмової заяви Клієнта, погодженої спільно керівником правових програм та директором РОГО КВУ.

 

5. ОБЛІК ЗВЕРНЕНЬ ДО ЦЕНТРУ ПРАВА ТА ФОНД ПРІОРИТЕТНИХ СПРАВ


5.1. Звернення до Центру права за наданням правової допомоги реєструються відповідно до встановлених директором РОГО КВУ правил реєстрації вхідної документації (письмові звернення) або в електронному журналі (усні звернення).


Клієнт, який при зверненні до Центру права добровільно повідомив юристу або іншому члену секретаріату РОГО КВУ персональні дані щодо свого імені, адреси проживання, контактного номера телефону чи адреси електронної пошти вважається таким, який відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» погодився на обробку своїх персональних даних. Метою обробки таких даних є забезпечення можливості надання Клієнту відповідної допомоги, виявлення та фіксація проблем, які перешкоджають Клієнтам в реалізації та / або захисті власних прав, а також здійснення аналізу хто, в який спосіб, в якій кількості звертається до РОГО КВУ за правовою допомогою, обсяг і тематику питань, а також видів допомоги, що надається в Центрі права.


5.2. У рамках роботи Центру права створюється Фонд пріоритетних справ. Справи, віднесені до Фонду пріоритетних справ, реєструються в окремій електронній базі, порядок ведення якої визначається керівником правових програм за погодженням з директором РОГО КВУ.


5.2.1. Рішення про віднесення конкретної справи до Фонду пріоритетних справ або про відмову в цьому приймається за спільним погодженням між директором РОГО КВУ, керівником правових програм та юристом, який прийняв звернення від Клієнта щодо надання допомоги в даній справі. Таке рішення має бути прийняте протягом 5 робочих днів з дня звернення.


Якщо звернення від Клієнта щодо надання допомоги в конкретній справі прийняв юрист, який одночасно за посадою є керівником правових програм, то до вирішення питання щодо віднесення відповідної справи до Фонду пріоритетних справ залучається також будь-який інший працівник секретаріату РОГО КВУ.


5.2.2. Клієнту, справу якого за спільною згодою осіб, зазначених у підпункті 5.2.1 пункту 5.2 цих Правил віднесено до Фонду пріоритетних справ, у межах такої справи безоплатно і на постійній основі надається той обсяг вторинної правової допомоги (лише підготовка правових документів чи підготовка документів та здійснення представництва інтересів), який визначено рішенням про віднесення відповідної справи до Фонду пріоритетних справ.


5.3. Юристи Центру права забезпечують ведення окремої електронної реєстраційної бази Фонду пріоритетних справ та наповнення цієї бази інформацією про перебіг і результати вирішення внесених до неї справ.


5.4. До окремої електронної реєстраційної бази Фонду пріоритетних справ вноситься інформація про:


– особу, яка надає допомогу зі сторони Центру права;


– час початку і завершення надання вторинної допомоги;


– стислий опис справи та в чому полягає значний суспільний інтерес до неї, а також запланований результат;


– опис наданої допомоги (вжитих заходів);


– плани подальших дій з метою отримання запланованого результату (орієнтовні тактичні кроки);


– поточні та кінцеві результати надання вторинної допомоги (інформація про перебіг справи).


5.5. Припинення надання правової допомоги здійснюється у таких випадках:


- відмова Клієнта від отримання такої допомоги в Центрі права;


- наявність в Клієнта іншого представника, який за своєю освітою, знаннями і досвідом може надавати аналогічну допомогу;


- вирішення питання Клієнта по суті;


- відсутності можливості в організації здійснювати надання правової допомоги;


- зловживання Клієнтом своїми правами, передбаченими законодавством, положенням про Центр права та цими Правилами надання послуг.


5.6. Рішення про припинення надання правової допомоги приймається за спільним погодженням між директором РОГО КВУ, керівником правових програм та юристом, який прийняв звернення від Клієнта щодо надання допомоги у даній справі.

 

6. ВІДМОВА В НАДАННІ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ


6.1. Юристами Центру права Клієнтам може бути відмовлено в наданні правової допомоги в таких випадках:


- агресивної поведінки особи або такої, що ображає честь та особисту гідність працівника чи фахівця або інших осіб;


- наявність у Клієнта іншого представника, який за своєю освітою, знаннями і досвідом може надавати аналогічну допомогу;


- повторне звернення Клієнта за наданням допомоги, в наданні якої йому було відмовлено;


- перебування Клієнта в стані алкогольного чи іншого сп’яніння;


- якщо юрист Центру права РОГО КВУ вже надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої безпосередньо суперечать інтересам Клієнта, котрий звернувся за допомогою пізніше;


- ненадання Клієнтом відомостей про його особу (ім’я), контактної інформації (адреси місця проживання чи електронної пошти або контактного номеру телефону);


- зловживання Клієнтом своїми правами, передбаченими законодавством, положенням про Центр права та цими Правилами надання послуг.


6.2. Юристами Центру права може бути відмовлено Клієнтам у наданні вторинної правової допомоги повністю у випадку відмови у включенні справ таких Клієнтів до Фонду пріоритетних справ або відмовлено лише в частині здійснення представництва інтересів – у випадку прийняття рішення про часткову підтримку справ таких Клієнтів, шляхом надання безоплатно допомоги з підготовки процесуальних документів.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


7.1. Правова допомога надається відповідно до графіку, встановленого керівником правових програм за погодженням з директором РОГО КВУ та за правилами попереднього запису. Правила попереднього запису застосовуються, якщо юрист в силу своєї значної зайнятості не має можливості надати правову допомогу Клієнту під час звернення.


7.2. Будь-які рішення, дії або бездіяльність юриста Центру права Клієнт має право оскаржити керівнику правових програм та / або директору РОГО КВУ.


7.3. Організацію виконання цих Правил здійснює керівник правових програм.


7.4. Контроль за виконанням цих Правил здійснює директор організації.

 

Затверджено Рішенням Правління РОГО «Комітет виборців України» Протокол № 4 від «29» грудня 2015 р.